top of page

algemene voorwaarden events

Artikel 1 Definities

× Opdrachtnemer: CityLegends of de partij waarvoor een opdracht uitgevoerd wordt (bijv. een desbetreffende gemeente)

× Opdrachtgever: Wettelijk vertegenwoordiger van het kind (voogdij of ouderlijk gezag) of de deelnemer

× Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een activiteit van CityLegends.

× Activiteiten: Onder activiteiten wordt verstaan sport- en cultuur evenementen, workshops, demo’s en bijeenkomsten in de openbare ruimte.

× Medewerker: Persoon die namens en in opdracht van CityLegends activiteiten verzorgt

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid en vrijwaring

× Afgezien van het feit dat onze medewerkers professioneel, verantwoordelijk en bedachtzaam omgaan met de risico’s die skateboarden, freerunning, BMX-en, breakdancen, steppen, graffiti en andere andere straat sporten en culturele uitingen met zich meebrengen, blijft het geheel op eigen risico om deel te nemen aan de evenementen, bijeenkomsten (‘jams’), en/of overige activiteiten. CityLegends is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemer oploopt tijdens of ten gevolge van een evenement.

× Opdrachtgever bevestigt dat de deelnemer aan de activiteit in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische

indicaties of medicaties heeft die deelname aan de activiteiten van CityLegends zou kunnen beperken en of beletten.

× Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk in het informeren van CityLegends met betrekking tot medische indicaties of medicatie.

× Het is veiliger als de deelnemers geen sieraden/horloges draagt tijdens de sport- en cultuuractiviteiten. CityLegends is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding, sieraden en dergelijke, noch voor de hieruit voortvloeiende schade.

× De deelnemers zijn te allen tijde verplicht de door CityLegends gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

× Mocht u de veiligheid van onze activiteiten in twijfel trekken dan vinden wij het uiterst noodzakelijk dat u eerst contact met ons opneemt via info@citylegends.nl en vervolgens telefonisch contact met ons zoekt.

× Wij vinden het uiterst belangrijk dat de wettelijke vertegenwoordig van het kind onze werkwijze ziet. Wij stellen dan ook voor dat ouders de sport- en cultuurlocatie voorafgaand een evenement of ander activiteit bezoeken en controleren op de veiligheid. Mocht u de kwaliteit en veiligheid met de activiteit in twijfel trekken, dan kan er voorafgaand de activiteit een bezwaar gemaakt worden per mail via info@citylegends.nl.  

× CityLegends is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk

van of aan goederen van de deelnemers.

× Opzettelijk gemaakte schade door deelnemers zal verhaald worden bij de Opdrachtgever van het desbetreffende Deelnemer.

× Opdrachtgever is verantwoordelijk dat de Deelnemer verzekerd is voor materiele en immateriële schade of letsel.

× Indien CityLegends door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden CityLegends, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

× Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CityLegends, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CityLegends en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

bottom of page